Copyright © Nino Rostomashvili. All rights reserved.

Cloisonne enamel